Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anmärkningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandling på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet ”Information om den personuppgiftsansvarige” i denna integritetspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du lämnar dem till oss. Detta kan vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär, till exempel .

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. B. Internet-webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsdeklaration.

2. värdskap

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Strato

Leverantör är Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin (nedan ”Strato”). När du besöker vår webbplats registrerar Strato olika loggfiler inklusive dina IP-adresser.

Ytterligare information finns i Stratos integritetspolicy: https: //www.strato.de/datenschutz/.

Användningen av Strato baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att vår webbplats visas på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 Para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. t.ex. device fingerprinting) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Behandling av order

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att den personuppgiftsansvarige endast behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

mein-PLATZ Service GmbH
Roman Bauer
Weiherweg 38
D-82194 Gröbenzell

Telefon: +49 (0)8142 506721
E-post: info@mein-platz.com

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. B. lagringstider enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och art. 9 para. 2 lit. a GDPR, i den mån särskilda kategorier av uppgifter enligt art. 9 para. 1 GDPR behandlas. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land utförs databehandling också på grundval av artikel 49 para. 1 lit. a GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din slutenhet (t.ex. t.ex. via enhetens fingeravtryck), utförs databehandlingen också på grundval av avsnitt 25 (1) GDPR. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att genomföra åtgärder innan avtalet ingås, behandlar vi dina uppgifter på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Dessutom behandlar vi dina uppgifter om detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Databehandling kan också baseras på vårt legitima intresse i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO måste utföras. Information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna integritetspolicy.

Mottagare av personuppgifter

Som en del av vår affärsverksamhet samarbetar vi med olika externa organisationer. I vissa fall är det också nödvändigt att överföra personuppgifter till dessa externa organ. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till externa organ om detta är nödvändigt för att uppfylla ett avtal, om vi är juridiskt skyldiga att göra det (t.ex. t.ex. vidarebefordran av uppgifter till skattemyndigheter), om vi har ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f GDPR eller om vi har ett berättigat intresse av behandlingen av personuppgifter. 1 lit. f GDPR eller om en annan rättslig grund tillåter överföringen av uppgifter. När vi använder underleverantörer vidarebefordrar vi endast våra kunders personuppgifter på grundval av ett giltigt avtal om orderhantering. Vid gemensam bearbetning ingås ett avtal om gemensam bearbetning.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har lämnat. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA ATT DET FINNS TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER FÖR FASTSTÄLLANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DSGVO).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 21 (2) I DEN TYSKA DATASKYDDSLAGEN).

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR ska registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

Information, korrigering och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om tillämpligt, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Så länge granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller verkställa rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
  • Om du vill göra en invändning i enlighet med art. 21 para. 1 DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa – förutom att lagras – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad förbindelse på att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det finns en skyldighet att förse oss med dina betalningsuppgifter (t.ex. t.ex. kontonummer för autogiromedgivande) efter ingåendet av ett avgiftsbaserat avtal, krävs dessa uppgifter för betalningshantering.

Betalningstransaktioner via de vanliga betalningsmetoderna (Visa/MasterCard, autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du känner igen en krypterad förbindelse på att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Med krypterad kommunikation kan de betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklam via e-post

Vi motsätter oss härmed att de kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för impressumkravet används för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppostmeddelanden.

4. Datainsamling på denna webbplats

Kakor

Våra webbsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din terminalenhet. Session cookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din terminalenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan härröra från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (s.k. tredjepartscookies). Tredjepartscookies möjliggör integration av vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. , t.ex. cookies för hantering av betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. B. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarnas beteende eller för reklamändamål.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit. f GDPR. 1 lit. f DSGVO, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna sekretesspolicy.

Samtycke med Borlabs cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie consent-teknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera dessa i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Leverantören av denna teknik är Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (nedan kallad Borlabs).

När du besöker vår webbplats lagras en Borlabs cookie i din webbläsare, i vilken de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken lagras. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till leverantören av Borlabs Cookie.

De insamlade uppgifterna lagras tills du ber oss att radera dem eller själv raderar Borlabs cookie eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder påverkas inte. Detaljer om databehandling av Borlabs Cookie finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs cookie consent-teknik används för att få det juridiskt nödvändiga samtycket för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra uppgiftskällor.

Insamlingen av dessa uppgifter baseras på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – för detta ändamål måste serverns loggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du har angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågningen och i händelse av uppföljningsförfrågningar. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, i den mån din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

Vi kommer att lagra de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är relevant (t.ex. B. efter att ha uppfyllt din begäran). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringstider – förblir opåverkade.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, i den mån din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

Vi kommer att lagra de uppgifter som du tillhandahåller vid kontaktförfrågningar tills du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är relevant (t.ex. B. efter att ha uppfyllt din förfrågan). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsens besökare. På så sätt får webbplatsoperatören olika användningsdata, t.ex.  sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data tilldelas användarens respektive slutenhet. Det finns ingen tilldelning till ett användar-ID.

Dessutom kan vi registrera dina mus- och scrollrörelser och klick med Google Analytics på . Google Analytics använder också olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade dataposterna och använder maskininlärningsteknik för dataanalys.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarens beteende (t.ex.  cookies eller fingeravtryck på enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som är avsett att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje DPF-certifierat företag förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av order

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och uppfyller de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

6. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas endast in på frivillig basis. Vi använder leverantörer av nyhetsbrevstjänster, som beskrivs nedan, för att bearbeta nyhetsbrevet.

Brevo

Denna webbplats använder Brevo för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Tyskland.

Brevo är en tjänst som bland annat kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som du anger för att prenumerera på nyhetsbrevet lagras på Sendinblue GmbH:s servrar i Tyskland.

Dataanalys av Brevo

Med hjälp av Brevo kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. På kan vi t.ex. se om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. På så sätt kan vi bland annat avgöra vilka länkar som har klickats på särskilt ofta.

Dessutom kan vi se om vissa tidigare definierade åtgärder har utförts efter öppning/klickning (konverteringsfrekvens). På så sätt kan vi t.ex. se på om du har gjort ett köp efter att ha klickat på nyhetsbrevet.

Brevo gör det också möjligt för oss att dela in (”klustra”) mottagare av nyhetsbrev i olika kategorier. Mottagarna av nyhetsbrevet kan kategoriseras efter ålder, kön eller bostadsort, t.ex. . På så sätt kan nyhetsbreven bättre anpassas till respektive målgrupp.

Om du inte vill bli analyserad av Brevo måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta i varje nyhetsbrev.

Detaljerad information om Brevos funktioner finns på följande länk: https://www.brevo.com/de/newsletter-software/.

Rättslig grund

Databehandlingen baseras på ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Lagligheten i den databehandling som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.

Lagringsperiod

De uppgifter som du lämnar till oss i syfte att ta emot nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla rättsliga krav vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f i DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

För mer information, se Brevos integritetspolicy på: https://www.brevo.com/de/datenschutz-uebersicht/ och https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

Behandling av order

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att den personuppgiftsansvarige endast behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

7. Plugins och verktyg

YouTube

På denna webbplats bäddas videor från webbplatsen YouTube in. Webbplatsen drivs av Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

När du besöker en av våra webbplatser där YouTube är inbäddat upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt.

YouTube kan dessutom lagra olika cookies på din terminal eller använda jämförbar teknik för igenkänning (t.ex . fingeravtryck på enheten). På så sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bl.a. för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 i 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 Para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. t.ex. device fingerprinting) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som är avsett att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje DPF-certifierat företag förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Fonts (lokal hosting)

Denna webbplats använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för standardiserad visning av teckensnitt. Google Fonts installeras lokalt. Någon anslutning till Googles servrar sker inte.

Mer information om Google Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för att få en enhetlig representation av teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt.

Vi använder Google Maps för att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 i 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 Para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. t.ex. device fingerprinting) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som är avsett att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje DPF-certifierat företag förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

8. E-handel och betalningsleverantörer

Behandling av kund- och avtalsuppgifter

Vi samlar in, behandlar och använder personliga kund- och avtalsuppgifter för att upprätta, organisera innehållet i och ändra våra avtalsförhållanden. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas när beställningen har slutförts eller affärsrelationen har avslutats och eventuella lagstadgade lagringstider har löpt ut. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Dataöverföring vid ingående av avtal för onlinebutiker, återförsäljare och avsändande av varor

Om du beställer varor från oss kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter till det transportföretag som ansvarar för leveransen och till den betaltjänstleverantör som anlitats för att genomföra betalningen. Endast de uppgifter som respektive tjänsteleverantör behöver för att fullgöra sitt uppdrag lämnas ut. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående. Om du har gett ditt samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR kommer vi att lämna din e-postadress till det transportföretag som ansvarar för leveransen så att det kan informera dig via e-post om leveransstatus för din beställning; du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Betalningstjänster

Vi integrerar betalningstjänster från tredje part på vår webbplats. När du gör ett köp från oss behandlas dina betalningsuppgifter (t.ex. t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. Respektive leverantörs avtals- och dataskyddsbestämmelser gäller för dessa transaktioner. Användningen av betaltjänstleverantörer baseras på Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (avtalsbehandling) och för att möjliggöra en smidig, bekväm och säker betalningsprocess (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). I den mån ditt samtycke begärs för vissa åtgärder gäller Art. 6 para. 1 lit. a GDPR är den rättsliga grunden för databehandling; samtycke kan återkallas när som helst för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på denna webbplats:

PayPal

Leverantören av denna betalningstjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad ”PayPal”).

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Mer information finns i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

American Express

Leverantören av denna betaltjänst är American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad ”American Express”).

American Express kan komma att överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Dataöverföring till USA baseras på Binding Corporate Rules. Mer information hittar du här: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Ytterligare information finns i American Express integritetspolicy: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Leverantör av denna betaltjänst är Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (nedan kallad ”Mastercard”).

Mastercard kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Dataöverföring till USA baseras på Mastercards bindande företagsregler. Mer information finns här: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html och https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Leverantören av denna betaltjänst är Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Förenade kungariket (nedan kallad ”VISA”).

Storbritannien betraktas som ett säkert tredje land enligt dataskyddslagstiftningen. Detta innebär att Storbritannien har en nivå av dataskydd som motsvarar nivån av dataskydd i Europeiska unionen.

VISA kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Ytterligare information finns i VISA:s integritetspolicy: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Våra premiumpartners