Privacybeleid

Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens zijn te vinden in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking” in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u invult in een contactformulier, bijvoorbeeld .

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. B. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.

Analysetools en hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2. hosting

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Strato

De aanbieder is Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlijn (hierna “Strato”). Wanneer u onze website bezoekt, registreert Strato verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Strato: https://www.strato.de/datenschutz/.

Het gebruik van Strato is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde service. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bijv. bij communicatie per e-mail) gaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

mein PLATZ Service GmbH
ROMAN BAUER
Weiherweg 38
D-82194 Gröbenzell

Telefoon: +49 (0)8142 506721
E-mail: info@mein-platz.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. B. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens op grond van Art. 9 para. 1 GDPR worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (1) GDPR. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO moet worden uitgevoerd. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

Als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten werken we samen met verschillende externe organisaties. In sommige gevallen is het ook nodig om persoonlijke gegevens door te geven aan deze externe instanties. We geven persoonlijke gegevens alleen door aan externe instanties als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. bijv. doorgeven van gegevens aan de belastingdienst), als we een gerechtvaardigd belang hebben in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR of als we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van persoonlijke gegevens. 1 lit. f GDPR of als een andere rechtsgrondslag de overdracht van gegevens toestaat. Wanneer we verwerkers gebruiken, geven we de persoonlijke gegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor orderverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Indien u een bezwaarschrift wenst in te dienen op grond van artikel 21, lid 1, onder b). 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) na het afsluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract, dan zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam e-mails.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan je eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven binnen websites mogelijk (bijv. bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. B. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is opgegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of het intrekken van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de leverancier van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen of totdat u zelf het Borlabs-cookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Meer informatie over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie is te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De cookietoestemmingstechnologie van Borlabs wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browser type en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. B. nadat aan uw verzoek is voldaan). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

We bewaren de gegevens die u verstrekt bij een contactverzoek totdat u verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag niet langer van toepassing is (bijv. B. nadat aan uw verzoek is voldaan). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s,  verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Bovendien kunnen we je muis- en scrollbewegingen en klikken registreren met Google Analytics op . Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv.  cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij gegevensverwerking in de VS. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie is verkrijgbaar bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

6. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken leveranciers van nieuwsbriefdiensten, die hieronder worden beschreven, om de nieuwsbrief te verwerken.

Brevo

Deze website gebruikt Brevo voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

Brevo is een service die onder andere kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens die je invoert om je aan te melden voor de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Sendinblue GmbH in Duitsland.

Gegevensanalyse door Brevo

Met behulp van Brevo kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. We kunnen bijvoorbeeld op zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links het vaakst is geklikt.

Daarnaast kunnen we zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Zo kunnen we bijvoorbeeld op herkennen of u een aankoop hebt gedaan nadat u op de nieuwsbrief hebt geklikt.

Brevo stelt ons ook in staat om ontvangers van nieuwsbrieven onder te verdelen (“clusteren”) volgens verschillende categorieën. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen worden gecategoriseerd op leeftijd, geslacht of woonplaats, bijvoorbeeld . Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectievelijke doelgroepen.

Als je niet door Brevo geanalyseerd wilt worden, moet je je uitschrijven voor de nieuwsbrief. We geven hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht.

Gedetailleerde informatie over de functies van Brevo vind je op de volgende link: https://www.brevo.com/de/newsletter-software/.

Wettelijke basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

Opslagperiode

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Brevo op: https://www.brevo.com/de/datenschutz-uebersicht/ en https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde service. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

7. plugins en tools

YouTube

Deze website voegt video’s in van de website YouTube. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer je een van onze websites bezoekt waarop YouTube is ingesloten, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op je eindapparaat of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (bijv.  vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt op om videostatistieken te registreren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij gegevensverwerking in de VS. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie is verkrijgbaar bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google-kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken om de weergave van lettertypen te standaardiseren. Wanneer je Google Maps oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in de cache van je browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie is verkrijgbaar bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

8. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van klant- en contractgegevens

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties tot stand te brengen, de inhoud ervan te organiseren en te wijzigen. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de service of om de gebruiker te factureren. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaars en verzending van goederen

Als u goederen bij ons bestelt, geven we uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat de levering uitvoert en aan de betalingsdienstaanbieder die de betaling verwerkt. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren, worden openbaar gemaakt. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR geven we je e-mailadres door aan het transportbedrijf dat de levering uitvoert, zodat het je per e-mail kan informeren over de verzendstatus van je bestelling; je kunt je toestemming op elk moment intrekken.

Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsserviceprovider ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders op deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

American Express

De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna te noemen “American Express”).

American Express kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Details zijn hier te vinden: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard” genoemd).

Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsregels van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna “VISA” genoemd).

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de wetgeving voor gegevensbescherming. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Onze premium partners