Disclaimer: Följande exempel har utarbetats av en advokat(https://drschwenke.de) i enlighet med de typiska kraven för en onlinebutik. Du bör dock endast använda mallen efter noggrant övervägande och anpassning till din specifika affärsmodell. Följande exempel innehåller därför ytterligare anmärkningar som du måste följa och röda passager som du särskilt måste kontrollera och anpassa vid behov. Ta bort noterna efter redigering. Om du är osäker, sök juridisk rådgivning. Copyright: Du får använda designen inom domänen/webbplatsen så länge som din Marketpress-licens också gäller för den. Vidarebefordran till tredje part, inklusive kunder (t.ex. som utvecklare) är inte tillåten.

Information om konsumenters ångerrätt vid leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare (t.ex. e-böcker, nedladdning av programvara)

Avbokningsregler

En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller till hans eller hennes självständiga yrkesutövning.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([Ange: Namn/företag, adress till mottagaren av återkallelsen, telefonnummer, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer. Du kan också använda kortkoden [woocommerce_en_disclaimer_address_data] för detta ändamål och lagra adressen i Settings DE]) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade modellen för ångerblankett för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. För att följa ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av återkallelse
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du frånträder detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Exempel på annulleringsformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– Till [ange: Namn/företag, adress till den som återkallelsen riktar sig till, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer]:
– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*)/ mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper)
– Datum
—————————————
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av digitalt innehåll som inte är prefabricerat och för vars produktion ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassat till konsumentens personliga behov.
Ångerrätten upphör att gälla i förtid om vi har börjat fullgöra avtalet först efter det att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta och samtidigt bekräftat att du är medveten om att du förlorar din ångerrätt när vi börjar fullgöra avtalet. Vi påpekar att vi kan göra ingåendet av avtalet beroende av ovan nämnda samtycke och bekräftelse.

Våra premiumpartners